Notifications
Clear all

advokatite.online

Въпроси и отговори
Posts
Answers
Questions

За граждани

Всякакви въпроси свързани със: сключване на договори, семейството и наследството, работата, собствеността, застраховки, обезщетение за вреди, интелектуална собственост (авторски права и др.), права на потребителя, юридически лица с нестопанска цел и др.

0
0
0

За търговци

Всякакви въпроси свързани с регистрация и заличаване (ликвидация, несъстоятелност) на търговски дружества, дружествени органи и вземане на решения, търговски регистър, сключване на договори, защита на личните данни (GDPR), работници и служители, собствеността, застраховки, обезщетения за вреди, интелектуална собственост (патенти, марки, авторски права и др.),

0
0
0

Съд и администрация

Съдебни дела и административни производства относно спорове, нарушения, престъпления, административни услуги и др., принудително изпълнение, такси, мита, данъци, осигуровки, и всичко останало.

0
0
0
Материали, бланки и документи
Posts
Topics

Актуални бланки на документи

На договори, декларации, пълномощни, молби, жалби, протоколи, книги, сигнали, бележи, разписки и др.

0
0

Процедури

Обяснения с прости и разбираеми думи на стъпките, през които се минава.

0
0

Специално за юристи

Дискусии, статии и материали с научна цел, от юристи за юристи.

0
0

Съдебна практика

Тълкувателни решения и постановления, задължителна съдебна практика и други актове на съдилищата, от значение за юриста.

0
0