Notifications
Clear all

Въпроси и отговори

Задавате принципен въпрос и получавате отговори. Гласувайте за този отговор, който смятате за изчерпателен и засулжава внимание.
Въпроси и отговори
Posts
Answers
Questions

За граждани

Всякакви въпроси свързани със: сключване на договори, семейството и наследството, работата, собствеността, застраховки, обезщетение за вреди, интелектуална собственост (авторски права и др.), права на потребителя, юридически лица с нестопанска цел и др.

0
0
0

За търговци

Всякакви въпроси свързани с регистрация и заличаване (ликвидация, несъстоятелност) на търговски дружества, дружествени органи и вземане на решения, търговски регистър, сключване на договори, защита на личните данни (GDPR), работници и служители, собствеността, застраховки, обезщетения за вреди, интелектуална собственост (патенти, марки, авторски права и др.),

0
0
0

Съд и администрация

Съдебни дела и административни производства относно спорове, нарушения, престъпления, административни услуги и др., принудително изпълнение, такси, мита, данъци, осигуровки, и всичко останало.

0
0
0